El delegat del Govern es reuneix amb el president de la Diputació per a abordar les actuacions a realitzar després del temporal

0

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, s’ha reunit, aquest matí, a Ontinyent amb l’alcalde de la localitat i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, per a abordar les actuacions a realitzar després del temporal que ha afectat a la Comunitat Valenciana.

Després de la reunió de treball, Moragues i Rodríguez han subratllat que “hi haurà màxima coordinació entre les dues administracions per a ajudar als afectats, ja siguen particulars, empreses o administracions públiques. Anem a treballar perquè els sol·licitants d’ajudes tinguen clar com i on sol·licitar-les.”

Divendres passat el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys del temporal, contemplen:

− Ajudes per defunció o per incapacitat absoluta i permanent: 18.000 euros.
− Ajudes per destrucció o danys en estris: el cost amb el límit de 2.580 euros.
− Ajudes a establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, marítim-pesquers i turístics: fins a 8.000 euros.
− Ajudes a les persones físiques o jurídiques: import total de les despeses.
− Ajudes a les Corporacions Locals: despeses realitzades per actuacions inajornables d’emergència.

A més, en aplicació del mateix Reial decret, les quanties de les ajudes per danys en l’habitatge seran les següents:
– per destrucció total: el cost dels danys amb un màxim de 15.120 euros.
– per danys a l’estructura: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 10.320 euros
– per altres danys: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 5.160 euros.
– per danys a elements comuns d’una comunitat de propietaris: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 8.000 euros.
– per destrucció o danys en els estris domèstics de primera necessitat: 2.580euros.

Respecte als beneficis fiscals, es preveu l’exempció de les taxes de la Direcció general de trànsit a l’hora de tramitar les baixes de vehicles i quan es procedisca a l’expedició de duplicats dels permisos de conducció o de circulació.

També s’aplicaran beneficis fiscals, en matèria d’exempcions i reduccions en l’Impost de Béns Immobles, en l’Impost d’Activitats Econòmiques i de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, així com reduccions fiscals especials per a activitats agràries.

Des del Ministeri de Presidència i per a les Administracions Públiques hi haurà un finançament fins al 50% del cost de les obres de reparació o restitució de tot tipus d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Declaració de zona d’actuació especial per a la restauració del domini públic marítim terrestre i hidràulic i la Xarxa Nacional de Camins Naturals, i ajudes destinades als titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Mesures laborals i de Seguretat Social: exempcions i moratòries en les quotes a la Seguretat Social, consideració de força major a les extincions de contractes.

La Diputació de València, per la seua banda, s’està encarregant de donar assistència tècnica als ajuntaments afectats pels recents episodis de pluges per a valorar els danys en cada municipi i poder així seguir els tràmits per a rebre les ajudes de l’administració autonòmica i l’estatal. En aquest sentit, la Diputació valora els danys causats pel temporal de pluges del passat mes de desembre en 40 municipis valencians.

Publicitat