Les noves mesures que entren en vigor avui a la Comunitat Valenciana

0

Aquestes son les noves mesures que entren en vigor avui 8 de juny, fins al 30 de juny en tota la Comunitat Valenciana, on destaca la supressió del toc de queda, i la lliure circulació nocturna.

Gent asseguda a una terrassa d’un bar. Juny de 2020

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

L’aforament permés a l’interior dels locals és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100 %. Es consideren “terrasses a l’aire lliure” tot espai no cobert o tot espai que estiga cobert però envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

L’horari de tancament d’aquests establiments serà com a màxim a la 01.00 hora, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 00.30 hores.

L’ocupació de taules ha de ser com a màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.

La distància entre taules ha de ser de 2 metres a l’interior i 1,5 metres en terrasses exteriors. El consum s’ha de fer sempre assegut a taula. L’ús de mascareta és necessari quan no s’estiga consumint.

Estan permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòqueis assegurant ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent.

No queda permés en aquests establiments d’hostaleria i restauració el següent:

 • L’ús de la barra.
 • Fumar, ni l’ús de qualsevol dispositiu d’inhalació de
  tabac, pipes d’aigua o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o de vaporejar, en espais a l’aire lliure o tancats.
 • El ball, ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant.
 • S’exceptuen del límit horari de tancament previst en aquest apartat els establiments, els locals i les activitats que presten un servei que es puga considerar essencial o no substituïble:
 • Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de professionals, i acompanyants i familiars de pacients.
 • Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela que s’hi allotja.
 • Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal empleat.
 • Servei d’hostaleria i restauració en centres educatius, per a ús exclusiu del personal docent i no docent i de l’alumnat del centre, i en els centres residencials, diürns i ambulatoris del servei públic valencià de serveis socials.
 • Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, o llocs que, sense considerar- se àrees de servei, es troben pròxims o limítrofs a les carreteres, bé de manera directa en el cas de carreteres convencionals, bé a través d’enllaços en cas d’autovies, i que presten servei, tots aquests, de manera habitual als transportistes
  o al personal pertanyent als serveis essencials de qualsevol classe, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres, o a la resta de personal en cas de causes imprevistes estrictament justificades.
 • Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es poden dur a terme durant l’horari d’obertura habitual de l’establiment.
Pantalla interactiva a un aparador.

LOCALS COMERCIALS

Els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals, amb independència de la superfície útil d’exposició i venda que tinguen,
han de limitar al 75 % l’aforament total. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cada planta haurà de mantindre aquesta mateixa proporció.

Tots els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals que disposen d’aparcaments o espais destinats a l’estacionament de vehicles dels seus clients hauran de reduir al 75 % la capacitat d’aquests aparcaments i espais.

Els establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tinguen un horari autoritzat superior de tancament podran mantindre’l, únicament per a la venda d’aquests productes.

Als locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats als centres comercials, no està permés l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.

En aquest apartat no estan inclosos els establiments l’activitat principal dels quals és la prestació de serveis professionals i els centres en els quals s’imparteix formació no reglada.

MESURES RELATIVES A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA

En els mercats de venda no sedentària (“mercats ambulants”) que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l’aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 75 % dels llocs habitualment autoritzats, i es podrà augmentar l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions. Alternativament, es podrà optar per limitar i controlar l’aforament al 75 % de la seua capacitat sense limitar el nombre de llocs.

Fira de Tendes Tapes i Rock. Juny de 2017

CELEBRACIONS, ESDEVENIMENTS O CONCENTRACIONS DE PERSONES

No es poden fer celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.
Els esdeveniments de qualsevol naturalesa que puguen implicar aglomeració de persones s’han de dur a terme d’acord amb les mesures següents:

a) En el cas de celebrar-se en espais interiors, l’aforament ha de ser del 75 %, amb un màxim de 1.000 persones assistents. En aquests espais interiors no es permet el consum d’aliments ni begudes, llevat de l’aigua. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1.000 persones assistents en cada un, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

b) En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament ha de ser del 75 %, amb un màxim de 2.000 persones assistents. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1.000 persones assistents en cada un, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament, es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per personal, en què els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.

S’haurà de complir el següent:

a) Establiment de butaques o seients preassignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o el compliment amb la distància interpersonal d’1,5 metres excepte convivents o grup màxim de 10 persones.

b) Establiment d’entrades i eixides escalonades i ordenació del moviment d’assistents amb senyalització del sentit de circulació o barreres físiques que delimiten els circuits.

c) No es permet fumar o usar qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o de vaporejar.

Es poden celebrar activitats extraordinàries o espectacles en establiments amb llicència diferent de la que regula la normativa d’espectacles, amb les condicions següents:

Aforament màxim del 50 % sobre el que preveu la llicència d’obertura de l’establiment o recinte en què es desenvolupen amb un límit màxim en espais interiors de 1.000 persones assistents i de 2.000 persones assistents en cas que se celebren en espais oberts.

En espais tancats, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1.000 persones, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector. En aquests espais interiors no es permet el consum d’aliments ni begudes, llevat de l’aigua.

En espais oberts es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1.000 persones en cada un, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector. El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament, es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per personal, en què els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.

– Recinte amb grades amb seients preassignats que s’han d’ocupar mantenint un seient de distància en la mateixa fila o complint la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres excepte convivents o grup màxim de 10 persones. Si el recinte és diàfan, s’ha d’ocupar amb cadires, i s’hi han d’aplicar les condicions indicades en els punts anteriors.

BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, SALES D’EXPOSICIONS, GALERIES D’ART, MONUMENTS I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS

No hi ha restricció d’aforament.
Es podrà fer ús d’ordinadors i mitjans informàtics o electrònics posats a disposició de la ciutadania, que hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.
Les visites guiades han de ser de grups de fins a 25 persones en espais oberts i de fins a 15 persones en recintes tancats.

PAVELLONS DE CONGRESSOS, SALES DE CONFERÈNCIES O MULTIÚS I INSTAL·LACIONS FIRALS

Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències.
Els que s’organitzen de manera presencial no podran superar en cap cas el 75 % de l’aforament en cada un dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-hi les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana.

No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en aquesta mena d’esdeveniments, llevat que es dispose d’un espai específic i diferenciat que quedarà subjecte a les mesures establides per als establiments d’hostaleria i restauració.

CINEMES, CINEMES D’ESTIU, AUTOCINEMES, TEATRES, AMFITEATRES, AUDITORIS, SALES MULTIFUNCIONALS, SALES D’ARTS ESCÈNIQUES I CIRCS

L’aforament màxim és del 75 %.
Les entrades han de ser numerades amb registre d’assistents o preassignació de localitats. L’accés s’ha de fer de manera gradual, amb pauses escalonades i distància interpersonal entre treballadors i públic i del públic entre si.
El públic haurà d’estar assegut.
No es permet l’intercanvi d’objectes amb el públic ni entre el públic.
Es consideren incloses en aquest punt les instal·lacions fixes o portàtils.

Fira d’Ontinyent. Novembre de 2019

ATRACCIONS DE FIRA

S’inclouen en aquest punt els parcs temàtics, els zoològics, els aquaris, els parcs de safari, les fires d’atraccions fixes o itinerants, els parcs aquàtics i els establiments de jocs amb armes simulades.

L’aforament màxim és del 75 % de l’autoritzat i l’entitat titular de l’establiment haurà d’implantar sistemes de limitació i control d’accés.

En les atraccions de fira d’aquest punt en les quals els elements disposen de files de seients, podrà ocupar-se el 50 % de cada fila, sempre que mantinguen la distància mínima de seguretat d’1,5 metres. Quan totes les persones usuàries residisquen al mateix domicili podran ser utilitzats tots els seients de l’element.

Les atraccions que no tinguen seients incorporats podran utilitzar-se sempre que es mantinga un aforament màxim del 75 % de la capacitat de la instal·lació i si, per la dinàmica de l’atracció, no es pot mantindre la distància mínima de seguretat entre persones usuàries, s’ha de reduir l’aforament fins al 50 %, i s’ha de procurar, en tot cas, la màxima separació entre elles i la desinfecció de mans abans de l’ús de l’element.

Concert IZAL amb Sona La Dipu a Ontinyent – 19 d’agost de 2016. Foto de Jordi Casanova

OCI I ENTRETENIMENT

 • Es permet l’activitat de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, pubs, cibercafés, cafés teatre, cafés concert i cafés cantant, en els termes següents:
 • El consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà assegut en taules, assegurant-se del manteniment de la deguda distància de seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre les cadires de diferents taules. L’ús de màscara serà necessari quan no s’estiga consumint.
 • No es podrà superar el 50 % d’aforament màxim a l’interior del local. Les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses sempre assegurant la distància de seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre taules.
 • L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 6 persones per taula a l’interior i de 10 persones per taula a l’exterior.
 • L’horari de tancament serà el que autoritze la llicència d’activitat de l’establiment i, en tot cas, hauran d’estar tancats a les 2.00 hores.
 • S’hauran de respectar totes les mesures generals i
  addicionals d’higiene.
 • No es permet el ball ni en interiors ni en exteriors,
  ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant, i estan permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòqueis assegurant ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent.
 • No es permet fumar, ni l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats, incloent-hi cigarrets electrònics o de vaporejar, en espais a l’aire lliure o tancats.

ACTIVITATS RECREATIVES D’ATZAR

Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de tancament determinat per als establiments de restauració i hostaleria, així com la resta de les mesures, l’aforament i les limitacions previstes per a aquests establiments.

CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar en la via pública, les terrasses, les platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, com a mínim, 2 metres.
Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o de vaporejar, en espais a l’aire lliure o tancats.

VENDA I CONSUM D’ALCOHOL

Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 8.00 hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic, independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració, que s’han de regir pel que estableix el punt anterior.

Es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració.

HOTELS, ALBERGS TURÍSTICS, CASES RURALS I ALTRES ALLOTJAMENTS

En hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments similars, l’obertura de zones comunes podrà ser fins al 75 % de l’aforament, garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades.

En els hotels, els serveis de restauració s’han d’adaptar al que estableix el punt de mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració.

En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius i on pernocten persones de diferents grups de convivència, l’ús de cuines compartides o d’altres elements comuns podrà realitzar-se de manera successiva per grups de convivència estables o grups de pernocta, i la neteja i desinfecció s’hauran de fer, d’acord amb la política habitual de l’establiment, abans i després de l’ús pel grup.

 

Turistes al Criptopòrtic del Palau de la Vila d’Ontinyent. Juny de 2014

GUIA DE TURISME

Aquesta activitat s’ha de fer, preferentment, mitjançant cita prèvia.
El grup màxim serà de 25 persones en espais a l’aire lliure i 15 persones en espais tancats, incloent-hi el guia turístic.

S’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establides amb caràcter general, i, en particular, les relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat interpersonal i a la utilització de mascaretes.

ENSENYAMENT ARTÍSTIC REGLAT EN CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS, ENSENYAMENT NO REGLAT EN ESCOLES O ACADÈMIES DE MÚSICA O DANSA, I ACTIVITAT FORMATIVA D’AGRUPACIONS MUSICALS

L’ensenyament que es recull en aquest punt es podrà impartir amb la limitació del 75 % de l’aforament.

En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral, la separació mínima ha de ser d’1,5 metres entre qualsevol dels membres, així com entre intèrprets i altres persones (director/a, abanderats/ ades, ajudants per a pas de partitures, tècnics de so…). En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes, per la qual cosa en instruments de vent, metall i altres amb embocadura la distància serà un factor prioritari i limitant d’ús.

L’activitat de dansa haurà de preveure, en la mesura que siga possible, la separació d’1,5 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes. S’han de limitar en la mesura que siga possible pràctiques que impliquen contacte dels intèrprets.

En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana fer-ne una distribució segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent de fusta, vent de metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals.

ACADÈMIES, AUTOESCOLES I ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ NO REGLADA

Es recomana l’ensenyament telemàtic, especialment el que s’adreça a persones vulnerables.

Podrà impartir-se l’activitat formativa de manera presencial, mantenint la distància mínima de seguretat interpersonal i les mesures d’higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 75 % de l’aforament màxim de la instal·lació.

TEMPS LLIURE I PARCS INFANTILS RECREATIUS

S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil, organitzades tant per les administracions com per les entitats o associacions juvenils d’educació no formal. En les instal·lacions interiors o exteriors on
es desenvolupen aquestes activitats no es podrà superar el 75 % de l’aforament. Les activitats s’hauran de fer en grups de fins a un màxim de 25 persones, a més de la persona monitora.

Es consideren inclosos en aquest apartat les ludoteques i tots els establiments d’activitats recreatives infantils i juvenils.

Passatgers del bus urbà. Juny de 2020

TRANSPORT TURÍSTIC DE PASSATGERS I NAVEGACIÓ DE RECREACIÓ

1. Transport turístic de passatgers:

Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers en vaixells i embarcacions que no siguen vaixells de passatge tipus creuer, i que naveguen i fondegen en les aigües adjacents al territori de la Comunitat Valenciana, hauran d’assegurar-se que el passatge i les persones a bord complisquen amb les mesures higièniques i sanitàries, especialment pel que fa a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial.

Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers adoptaran les mesures necessàries per a assegurar l’embarcament i desembarcament del passatge de manera ordenada i observant en tot moment les mesures sanitàries aplicables.

L’ocupació de vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic es podrà fer al 100 % de l’aforament. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment, excepte quan es troben dins de la cabina.

2. Navegació de recreació i activitats nàutiques.

A bord de les embarcacions dedicades a la navegació de recreació es podrà ocupar el 100 % de l’aforament que tenen.

En totes les activitats previstes en aquest apartat hauran d’adoptar-se les mesures de desinfecció i normes de salut i higiene que siguen aplicables a vaixells i embarcacions de recreació, motos nàutiques i artefactes nàutics de recreació.

– Durant la realització de pràctiques de navegació per a l’obtenció de titulacions nàutiques de recreació que requerisquen l’ús d’embarcacions de recreació, les persones a bord de l’embarcació seran del 100 % de les autoritzades en els certificats de l’embarcació.

TRANSPORT PÚBLIC, PRIVAT I ALTRE TRANSPORT REGULAR

En els vehicles d’ús privat, l’ocupació màxima serà la que permet el nombre de places autoritzades del vehicle.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclosa la persona conductora, es permet ocupar la totalitat de les places posteriors del vehicle, així com les oferides en la fila de seients del conductor quan s’hagen esgotat prèviament les posteriors, excepte quan el conductor puga ser considerat com a persona de risc.

En els transports amb autobús, es permet fins al 100% de les places amb separació entre passatgers si el nivell d’ocupació ho permet.

En els vehicles en què, per les característiques tècniques, únicament es dispose d’una fila de seients, com en cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim 2 persones, sempre que els ocupants utilitzen mascaretes i mantinguen la màxima distància possible.

És obligatori l’ús de mascareta per totes les persones ocupants de qualsevol mena de vehicle, excepte quan totes les persones ocupants de vehicles tancats convisquen al mateix domicili.

En les pràctiques de vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de mascareta. S’haurà de desinfectar i netejar el vehicle després de cada ús.
S’inclou en aquest tipus de transport la modalitat tipus cotxe llit o similar, pràctiques d’autoescola i altre transport regular, també telefèric i funicular.

Queden exempts de les limitacions d’aquest punt els vehicles especialitzats, d’emergència, ambulàncies i similars.

ACTIVITATS FESTERES TRADICIONALS

Les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, podran obrir per a la realització de les activitats habituals en les franges horàries de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 23.00 hores, sense que es puga consumir menjar ni beguda i amb una limitació d’aforament del 75 %.

 

 

Xiquets jugant a bàsquet. Octubre de 2019

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o tancades, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.

La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, tant a l’aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà fer-se en grups màxims de 15 persones en instal·lacions tancades i és obligatori l’ús de la mascareta, o de 25 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, i no és exigible l’ús de mascareta.

La mascareta serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones, on no siga possible mantindre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones esportistes o vianants.

La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per aquesta resolució i els seus entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua naturalesa amb l’ús de mascareta.

L’activitat física i la pràctica esportiva que es duga a terme en activitats lectives, extraescolars o complementàries durant la jornada escolar s’ha de sotmetre a les disposicions dels protocols vigents en cada moment per als centres escolars, adoptats per la conselleria competent en matèria d’educació i per la conselleria competent en matèria de sanitat.

ENTRENAMENTS DE L’ESPORT FEDERAT, CAMPIONATS D’ESPORT UNIVERSITARI, JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I ALTRES COMPETICIONS

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana o a altres competicions organitzades per entitats públiques o privades podran fer els entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents:

Els entrenaments esportius s’han de desenvolupar en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament.

Sempre que siga possible, i especialment en el cas de la població en edat escolar, s’han de promoure dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de seguretat.

L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50 % de la capacitat.
Els entrenaments esportius s’han de desenvolupar, en tot cas, sense públic.
Les persones menors d’edat que participen en els entrenaments poden estar acompanyades per una persona adulta, que pot accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries
i evitant en tot cas situacions d’aglomeració de persones.

Poliesportiu d’Ontinyent. Maig de 2020

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

En les instal·lacions esportives obertes i tancades es pot fer l’activitat física i esportiva que es regula en els punts anteriors, i en les condicions que s’hi estableixen.

Es considera instal·lació esportiva oberta l’espai esportiu obert no cobert o tot espai que estiga cobert i envoltat lateralment per un màxim de tres parets o murs.

En les instal·lacions esportives obertes, l’aforament màxim permés és d’una persona usuària per cada 2,25 m2 de superfície útil per a l’ús esportiu.

En les instal·lacions esportives tancades, l’aforament màxim permés serà d’un 50 % respecte de l’aforament ordinari de la instal·lació.

En les piscines, l’aforament màxim permés és d’un 75% respecte de l’aforament ordinari de la instal·lació i del vas de la piscina. S’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable i, en defecte d’això, el d’una persona usuària per cada 4 m2 de làmina d’aigua.

Es permet l’ús de vestuaris, amb un aforament màxim permés d’un 50 % respecte de l’aforament ordinari.

Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.

Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la COVID-19.

L’ús de vestuaris i de dutxes ha de tindre un aforament del 50 % de la capacitat.
En les competicions i els esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 1.000 persones esportistes de manera simultània.

En les competicions i els esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions tancades, no podran participar més de 300 persones esportistes de manera simultània.
La celebració dels esdeveniments esportius i les competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives, tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 75 %, mantenint
un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència.

Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir- se fins a garantir el compliment de la mesura.

Amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2.000 persones. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si és possible la sectorització, s’han d’establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1.000 persones assistents en cada un, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament, es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per personal, en què els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.

– Així mateix, amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1.000 persones. En aquests espais no es permet el consum d’aliments ni begudes, llevat de l’aigua. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si és possible la sectorització, s’han d’establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cada un, amb entrada i eixida, lavabos i serveis d’hostaleria independents en cada sector, sempre que no se supere el 35 % de l’aforament màxim de persones assegudes.

Públic en els esdeveniments esportius o les competicions esportives que es facen a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública:

Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic. El públic que de manera espontània puga acudir a presenciar l’esdeveniment haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries.

En cas d’instal·lacions provisionals de graderieso delimitació d’espais reservats al públic, s’ha d’establir un límit d’aforament de públic màxim del 75 %, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència.

Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir- se fins a garantir el compliment de la mesura.
En tot cas, el públic de l’esdeveniment no podrà superar el límit de 2.000 persones.

Cementiri d’Ontinyent. Novembre de 2017

VETLATORIS I SOTERRARS

Els vetlatoris podran fer-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament del 50 % i amb un límit màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguen convivents o no, i sempre que s’hi puga garantir la distància de seguretat.

La participació en la comitiva per al soterrar o comiat per a cremació de la persona que ha faltat es restringeix a un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, entre familiars i persones pròximes.

CERIMÒNIES NO RELIGIOSES

Les cerimònies no religioses podran fer-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament màxim del 50 % en espais tancats i del 100 % a l’aire lliure, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i les mesures d’higiene.

Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria, restauració, en salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o espai privat s’han d’ajustar al que es regula en aquesta matèria.

RESIDÈNCIES I ALTRES ALLOTJAMENTS SIMILARS

Es consideren inclosos en aquest apartat les residències d’estudiants, les residències escolars, els campaments i els albergs per a treballadors.

En les residències i els allotjaments que recull aquest punt, l’obertura de zones comunes es permet fins al 50 % de l’aforament, garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció, i afavorint l’ús de zones ben ventilades, sense servei de bufet ni autoservei. Es poden establir torns en el menjador, sempre garantint les mesures de distanciament, d’higiene i de prevenció, i s’hi suspenen les visites.

En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius i on pernocten persones de diferents grups de convivència, l’ús de cuines compartides o d’altres elements comuns podrà realitzar-se de manera successiva per grups de convivència estables o grups de pernocta, i la neteja i desinfecció s’hauran de fer, d’acord amb la política habitual de l’establiment, abans i després de l’ús pel grup.

PISCINES, PLATGES I SPAS

Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions, així com spas, hauran de respectar el límit del 75 % de la capacitat d’aforament, tant pel que fa a l’accés com a la pràctica recreativa.

Es podrà fer ús dels vestuaris i les dutxes al 50 % de la capacitat.

Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i d’higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat i del nombre màxim de persones que puguen romandre en grup.

ÚS DE MASCARETES

Les persones de sis anys en avant queden obligades a l’ús de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.
L’ús de la mascareta també és obligatori en els mitjans de transport, tant aeri, marítim, en autobús o per ferrocarril, com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles amb un màxim de nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili.

És obligatori l’ús de la mascareta en el passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals, així com el passeig per la vora de la mar i dels altres entorns aquàtics. També és obligatòria en l’ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes.

És obligatori l’ús durant la permanència en l’exterior o interior d’establiments d’hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

* Excepte:
Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es puga agreujar per l’ús de la mascareta; persones per a les quals l’ús de la mascareta estiga contraindicat per motius de salut justificats degudament, o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, presenten alteracions de conducta que en facen inviable l’ús.

En el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en les activitats que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

El bany a la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany, així com en piscines, en l’exterior o cobertes. La pràctica d’esport en el medi aquàtic. Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport en el medi aquàtic. El període esmentat només podrà estendre’s a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents i sense que l’agrupació de persones puga superar el nombre de 10. Les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al medi aquàtic.

Publicitat

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.