Ontinyent atorgarà les subvencions a entitats esportives per concurrència competitiva

0

L’Ajuntament d’Ontinyent atorgarà a partir d’ara les subvencions a entitats esportives pel sistema de concurrència competitiva, segons s’aprovava per unanimitat l’última sessió plenària a proposta del regidor d’Esports Óscar Borrell. L’edil explicava que l’Ajuntament ve concedint subvencions nominatives als clubs i entitats esportives, en les quals s’ha intentat sempre tenir en compte les realitats i circumnstàncies de cadascun d’ells. “Estes subvencions han estat ratificades pel Consell Municipal d’Esports, però vista l’experiència acumulada, des d’este mateix Consell se’ns va demanar l’establiment d’un sistema amb criteris objectius per a dita concessió. Així ho hem fet, després d’un intens treball previ amb els propis clubs i entitats en la revisió de l’ordenança que regula estes ajudes, en una nova mostra de l’aposta per la participació que es fa des del Govern d’Ontinyent”, assenyalava.

Les subvencions regulades tindran per objecte la concessió per part de l’Ajuntament de subvencions als clubs i entitats esportives de la localitat d’Ontinyent, per al finançament dels seus programes i el manteniment de la seua activitat esportiva habitual. La percepció d’estes subvencions serà compatible amb la d’altres subvencions de qualsevol Administració o ens públic o privat, sempre que l’import d’estes, inclosa la que és objecte de la convocatòria no supere el cost de l’activitat subvencionada. Les bases seran aplicables a les sol·licituds presentades per a activitats a realitzar en la temporada compresa entre l’1 de juliol de l’any anterior a la corresponent convocatòria i el 30 de juny de l’any de la convocatòria, o per a l’any natural de la convocatòria per a aquelles entitats que funcionen per anys naturals.

La quantia màxima de cada subvenció atorgada no podrà excedir en cap cas del 50% del cost del programa anual de l’entitat sent la quantia mínima a percebre 200 €, atorgant-se en funció de la baremació obtinguda seguint els criteris establerts en cada convocatòria.